Preskočiť na hlavný obsah
0
Obľúbené produkty 0
Nemáte pridané žiadne produkty medzi obľúbenými.
0
Porovnanie produktov 0
Nemáte pridané žiadne produkty medzi porovnávanými.
0,00 € 0
Nákupný košík 0
Váš košík je zatiaľ prázdny.
Spôsoby doručenia
výdajné miesto Zásielkovňa
2.69 €
výdajné miesto SPS
3.49 €
výdajné miesto GLS
3.49 €
výdajné miesto POŠTA
2.49 €
Doprava zadarmo od 49 €

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti HEXATRADE COMPANY s.r.o. na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.erosstar.sk

I. Kontaktné údaje

Obchodná značka: Erosstar

Prevádzkovateľ: HEXATRADE COMPANY s.r.o.
Adresa: Skryjova 1606/8, 61400 Brno-Husova, Česko
IČO: 05910684
DIČ: CZ05910684
Zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 98905
(Ďalej len ako „Erosstar“ alebo „Predávajúci“)

Kontaktná adresa a adresa prevádzky (tu zasielajte reklamácie):
Cejl 34/91, 60200 Brno-Zábrdovice, Česko
(Ďalej len „Centrála“)

Telefón: (+421) 220 812 509 (SK)
K dispozícii v pracovnej dobe podľa informácií v internetovom obchode.

Email: info@erosstar.sk

Číslo účtu SK (EUR): SK8383300000002101184178 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

II. Úvodné ustanovenia

Všetky podané objednávky sú považované za záväzné.

Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú zákazníkom pri podaní objednávky.

Zákazník je o stave svojej objednávky informovaný pomocou elektronickej pošty a pomocou služby sledovania objednávok.

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) ) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Prevádzkovateľ webovej stránky (predávajúci) zakazuje vstup na tieto stránky a registráciu na webe osobám mladším ako 18 rokov. Vstup na tieto webové stránky Vám bol umožnený iba po Vašom vyhlásení a potvrdení, že ste starší ako 18 rokov. Registrácia do užívateľského účtu Vám bola umožnená iba po Vašom vyhlásení a potvrdení, že ste starší ako 18 rokov. Prevádzkovateľ webu teda vykonal všetky dostatočné opatrenia na to, aby zamedzil prístup na web osobám mladším ako 18 rokov. Ak ste na webe aj napriek tomu, že ste mladší ako 18 rokov, uviedli ste nepravdivé tvrdenia a prevádzkovateľ webovej stránky za takéto konanie nepreberá zodpovednosť.

Odoslaním objednávky kliknutím na tlačidlo s označením „Dokončiť objednávku“ alebo Odoslať objednávku“ alebo na tlačidlo s obdobným významom Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s VOP vrátane podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, uzavretím kúpnej zmluvy podľa týchto VOP a výslovne s nimi súhlasí v ich znenie platnom a účinnom v okamihu tohto potvrdenia.

III. Objednávky (uzavretie kúpnej zmluvy)

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia pre východiskovú a následne kupujúcim vybranú cieľovú krajinu.

Pre objednanie Tovaru Užívateľ vloží objednaný Tovar do Nákupného košíka webového rozhrania obchodu kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“ na grafickú ikonu košíka či na tlačidlo s obdobným významom. Následne vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom Tovare;
 • spôsobe dodania / doručenia objednávaného tovaru, pritom bude informovaný o nákladoch spojených s takým dodaním / doručením;
 • spôsobu úhrady kúpnej ceny,

(ďalej spoločne len ako „Objednávka“)

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil.

Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem objednávku“ alebo inak obdobne pomenované tlačidlo.

Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

1. Cena tovaru a platobné podmienky

Všetky ceny tovaru aj prepravného sú vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny sú platné v deň objednania tovaru.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke predávajúceho;
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;
 • bezhotovostne platobnou kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu.

Platnosť všetkých akčných ponúk je do vypredania zásob alebo do doby, ktorú Erosstar vymedzí. Erosstar si vyhradzuje právo na zmeny akčných ponúk bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo tlačenú faktúru priloží k dodanému tovaru.

2. Dodacia lehota a spôsob doručenia

Ak je pri tovare uvedené, že je skladom, potom sa Predávajúci zaväzuje:

 • Tovar dodať do 14 (štrnástich) dní od prijatia či potvrdenia platby v prípade online platby kartou či platby bezhotovostným prevodom.
 • V prípade platby na dobierku sa zaväzujeme tovar dodať do 14 (štrnástich) dní od prijatia záväznej objednávky.

V prípade, že by nastala situácia, že sa tovar označený „skladom“ vypredá v krátkom časovom okamihu a Predávajúci nebude schopný dodať Kupujúcim objednaný tovar v stanovenej dobe, potom bude Predávajúci Kupujúceho kontaktovať, aby sa dohodli na ďalšom postupe. Jedným z hlavných cieľov je dodať tovar v čo najkratšom čase.

Spôsoby dodania tovaru a náklady na jeho dodanie sú verejne uvedené na webovom rozhraní obchodu.

Doba dodania tovaru závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne napriek tomu zásielku prevziať, požiada dopravcu alebo poštového doručovateľa o spísanie protokolu o dodaní poškodenej zásielky. Kupujúci nemusí preberať nekompletnú zásielku.

V prípade, že prepravca nie je schopný doručiť tovar v termíne stanovenom Predávajúcim, nie je Kupujúci zbavený povinnosti Tovaru prevziať. Termín dodania odovzdanej zásielky nemôže Predávajúci ovplyvniť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa doby dodania je Kupujúci povinný riešiť priamo s dopravcom.

Práva Kupujúceho v prípade uplatnenia práva z vád sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a podľa príslušných právnych predpisov slovenského práva, najmä Občianskeho zákonníka.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb., nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 • pančuchový tovar a oblečenie doliehajúce na intímne partie.

Zdôvodnenie: Použitím, vyskúšaním (aj vybratím produktu z obalu) tovaru erotického charakteru dochádza k situácii, keď už nie je možné jeho ďalšie použitie (predaj) u iného Kupujúceho, pretože tým dochádza k porušeniu všeobecných zásad hygieny a ochrany zdravia.

Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie o jeho vôli odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to v zákonnej lehote podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka na právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu.

Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od kupu júceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy a obdržaní vráteného tovaru späť. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má spotrebiteľ nárok na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné iba v najnižšej ponúkanej výške.

Tovar vrátane všetkých darčekov zadarmo a batérií je možné zaslať prostredníctvom reklamačného formulára Erosstar. Tovar sa zasiela cez Zásielkovňu alebo na adresu prevádzky. Na tovar zaslaný kupujúcim na dobierku alebo na sídlo firmy, ak je iná ako adresa prevádzky, nebude braný ohľad.

V. Výmena tovaru

Predávajúci umožňuje výmenu Tovaru, zakúpeného Kupujúcim. A to za týchto podmienok:

 • Výmenu Tovaru je možné vykonať do 14 dní od zakúpenia.
 • Pre výmenu Tovaru platia podmienky uvedené v čl. IV. obchodných podmienok.

Kupujúci môže využiť on-line formulár na webovom portáli obchodu. Výmena tovaru v našej predajni je možná po dohovore.

VI. Práva z chybného plnenia (Reklamácia)

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o. v znení neskorších predpisov).

1. Hlásenie vady tovaru

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru ho prezrieť a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené vady.

Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké vady boli u zakúpeného tovaru zistené.

2. Uplatnenie práva z vád tovaru

Na uplatnenie práv môže Kupujúci uplatniť online reklamačný formulár dostupný na webovom portáli obchodu.

Vo formulári je nutné uviesť:

 • Číslo objednávky;
 • Reklamovaný tovar;
 • Dôvod reklamácie;
 • Email a telefón pre komunikáciu;
 • Spôsob zaslania chybného tovaru.

Kupujúci má možnosť bezplatne zaslať tovar na reklamačné oddelenie Erosstar cez online formulár v reklamačnom formulári obchodu.

Pre uplatnenie dopravy zadarmo je potrebné zvoliť možnosť dopravy cez Zásielkovňu. Po úspešnom odoslaní formulára Kupujúcemu príde na vyplnenú emailovú adresu od Zásielkovne dopravný štítok.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne na ľubovoľnej prevádzke Erosstar v jej bežnom prevádzkovom čase. Odovzdanie reklamovaného produktu bude potvrdené reklamačným protokolom vydaným Erosstar.

Kupujúci môže zaslať chybný tovar na svoje náklady. Na doručenie využije kontaktnú adresu reklamačného oddelenia obsiahnuté vo VOP. Zásielku zašle kupujúci doporučene, nie na dobierku.

Po vyplnení a odoslaní formulára na uplatnenie práva z vád tovaru od nás Kupujúci dostane na uvedený e-mail potvrdenie o jeho prijatí.

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu, pokiaľ je tovar znečistený alebo nespĺňa základné hygienické predpoklady.

Tovar odovzdaný na reklamáciu bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim.

3. Lehoty na uplatnenie a vybavenie reklamácie

Na všetok predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní (reklamuje) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie.

V súlade s občianskym zákonníkom sa Predávajúci zaväzuje vybaviť reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie.

4. Ukončenie reklamácie

Po vybavení reklamácie bude Kupujúci upovedomený o ukončení reklamácie, a to prostredníctvom Kupujúcim zvoleného emailu.

Pokiaľ bol reklamovaný tovar zaslaný Predávajúcemu k reklamácii dopravcom, bude po jej vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho a spolu s potvrdením o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

V prípade, že reklamácia je uznaná ako oprávnená a Kupujúci oprávnene požaduje ako spôsob vybavenia reklamácie vrátenie kúpnej ceny, zašle Predávajúci Kupujúcemu bezhotovostne zaplatenú kúpnu cenu späť na bankový účet alebo platobnú kartu.

V prípade vyriešenia reklamácie výmenou tovaru nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia, ale pokračuje beh lehoty reklamovaného tovaru.

5. Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali;
 • sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza;
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6. Výnimky zo zodpovednosti za vady

Práva z vadného plnenia Kupujúcemu taktiež nepatria, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ si Kupujúci vadu spôsobil sám, najmä týmito spôsobmi:

 • bežným opotrebovaním tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru a elektrickým prepätím,
 • nevhodným používaním či nevhodným skladovaním,
 • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • nadmerným zaťažovaním či používaním v rozpore s podmienkami,
 • úpravami tovaru zákazníkom,
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

7. Spôsob riešenia – Tovar poškodený počas prepravy

Pokiaľ zásielka nie je viditeľne poškodená, ale tovar je po rozbalení zásielky poškodený, je nutné kontaktovať Predávajúceho obratom po prevzatí, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od prevzatia zásielky.

8. Spôsob riešenia – Obdržaný nekompletnú objednávku alebo zle zaslaný tovar

Pre vyriešenie situácie, kedy Kupujúci obdržal objednávku, kde chýbal tovar alebo došlo k zámene (typ, farba, veľkosť) alebo obdržal tovar, ktorý si neobjednal, odporúčame, aby Kupujúci bezodkladne kontaktoval Predávajúceho.

Predávajúci s Kupujúcim vyrieši zámenu tovaru bezplatnou výmenou alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

VII. Riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb., o mediácii, v platnom znení, ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Zb., o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd. povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

VIII. Zákaznícky účet

Pri registrácii a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.

IX. Spätný odber elektrospotrebičov

Zákazník je oprávnený vrátiť elektrozariadenia, elektroodpad či batérie alebo akumulátory v zberniach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu so zmiešaným odpadom, ale musia byť odkladané na miestach na to určených, tj v zberných dvoroch alebo miestach ich spätného odberu, napríklad na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie.

X. Záverečné ustanovenia

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.

Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie VOP môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

Tieto VOP sú platné od 06. 01. 2023 a rušia platnosť predchádzajúcich VOP.

VOP na stiahnutie

Načítavam, prosím vydržte...