ErosStar.sk, reklamačný poriadok

Nachádzate sa v sekcii » sexshop » reklamačný poriadok
Predávajúci: HEXATRADE COMPANY s.r.o.

Adresa prevádzky: Cejl 91, Brno, 60200, tel: (SK) 02/20812509
číslo účtu: Fio banka, a.s. - SK8383300000002101184178 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
  • Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru ho prehliadnuť a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené chyby.
  • Zistené vady oznámi kupujúci predávajúcemu telefonicky, e-mailom, alebo písomne na adresu prevádzky prevádzkovateľa.
  • Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké vady boli u zakúpeného tovaru zistené.
  • Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu (uvedenému na daňovom doklade) zaslal alebo predložil všetky listiny, ktoré mu boli predané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru, teda napríklad faktúru, záručný list a iné. Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade že predávajúcemu vracia chybný tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú na faktúre reklamovaného tovaru. V prípade, že kupujúci požaduje zasielanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.
  • V závislosti od druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, aby chybný tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
  • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
  • Ak sú na tovare definované výrobcom tovaru záručné podmienky, ktoré idú nad rámec zákonom stanovených, prípadne sa na tovar vzťahujú výrobcom garantované servisné služby, je o tom kupujúci informovaný v rámci opisu konkrétneho tovaru.

Novinky a akčné
ponuky na emailDoprava zdarma